function sitealias_drush_help

8.0.x sitealias.drush.inc sitealias_drush_help($section)
6.x sitealias.drush.inc sitealias_drush_help($section)
7.x sitealias.drush.inc sitealias_drush_help($section)
3.x sitealias.drush.inc sitealias_drush_help($section)
4.x sitealias.drush.inc sitealias_drush_help($section)
5.x sitealias.drush.inc sitealias_drush_help($section)
master sitealias.drush.inc sitealias_drush_help($section)

File

commands/core/sitealias.drush.inc, line 8
Site alias commands.

Code

function sitealias_drush_help($section) {
  switch ($section) {
    case 'drush:site-alias':
      return dt('Print an alias record.');
  }
}